Tel:
Email: biuro@ecoprotech.com.pl

ZAPYTANIE 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/09/2019/POIR dotyczące wyboru dostawcy elementów do budowy układu kominowego

  • Rura kominowa izolowana 1,5 m szt. 5, fi 200 mm, grubość ścianki 1,5 mm
  • Trójnik izolowany szt. 4 90o
  • Obejma konstrukcyjna regulowana szt. 5, regulacja do 25 cm,
  • Ustnik szt. 1,
  • Redukcja fi 150 mm szt. 3,
  • Kolano fi 150/200 szt. 5.

Zakup jest planowany w ramach projektu POIR.04.01.04-00-0135/16, dofinansowanego z Funduszy Europejskich pt. Niskoemisyjny kocioł grzewczy na paliwo stałe z możliwością wykorzystania energii odpadowej.

Nazwa i adres zamawiającego:Ecoprotech Sp. z o.o.   ul. Przyjaciół Żołnierza 94 71-670 Szczecin REGON: 361636008; NIP: 8513184630; KRS: 0000560812
Tryb udzielania zamówienia:Konkurs ofert realizowany zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w załączniku nr 3 do Przewodnika kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.4. Projekty aplikacyjne.
Data ogłoszenia zapytania ofertowego:10/09/2019
Opis przedmiotu zapytania:jak wyżej
Warunki udziału w postępowaniu:Brak
Termin realizacji przedmiotu oferty:15.10.2019 r.
Kryteria wyboru ofertyWybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:   1.  Cena – 100 pkt. (100%)    
Oferta musi zawierać następujące elementy:Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP),   Datę przygotowania i termin ważności oferty Cenę całkowitą netto i brutto, Warunki i termin płatności, Datę/okres realizacji przedmiotu oferty,.
Termin i sposób składania oferty:Termin przyjmowania ofert: 25.09.2019 r., godz. 16.00   Oferta może być złożona: 1.  Elektronicznie na adres: ecoprotechpl@gmail.com. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.  
Warunki zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania Termin wykonania zamówienia może ulec zmianie w wyniku uzasadnionych i obiektywnych czynników niezależnych od Wykonawcy i Zlecającego.

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela Pan Wojciech Mazurek tel.: +48 690 433 563,  e-mail: ecoprotechpl@gmail.com

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie www. ecoprotech.pl oraz w siedzibie Spółki na tablicy ogłoszeń przy ul. Starołęcka 18 lok. 121; 61-361 Poznań.

Rozstrzygnięcie nastąpi jeden dzień po wyznaczonych terminach złożenia ofert

O nas

Firmę ECOPROTECH Sp. z o.o. powołaliśmy do istnienia, aby wspierać rozwój innowacyjnych projektów, nowoczesnych metod zarządzania, by wspomagać realizację szeroko rozumianych projektów badawczych jak również prowadzenia działalności, której szczegółowy zakres […]

Read More
OFERTA

Zakres świadczonych usług Główną misją firmy jest kreowanie myśli technicznej oraz praktyczne jej wykorzystywanie poprzez realizację projektów dla przemysłu oraz projektów badawczych realizowanych we współpracy z jednostkami naukowymi w Polsce. […]

Read More
Doświadczenie

Kadrę naukową oraz techniczną stanowią pracownicy z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym oraz realizowania projektów i przeprowadzania pomiarów parametrów środowiskowych i technicznych. Poniżej znajdą Państwo wybrane realizacje. 1. Opracowanie metodologii i wykonanie […]

Read More
Szkolenia

Oprogramowanie projektowanie w CAD CAM metoda elementów skończonych (MES) – ANSYS symulacje przepływów (CFD) – ANSYS CFX, ANSYS FLUENT przygotowanie geometrii i generacji siatki – DesignModeler, SpaceClaim, ANSYS Mesh, ANSYS […]

Read More
KONTAKT

Główna siedziba – Szczecin Oddział Poznań ul. Starołęcka 18 lok. 121 61-361 Poznań tel. +48 690 433 563 E-mail: biuro@ecoprotech.com.pl; ecoprotechpl@gmail.com Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące usług firmy ECOPROTECH, […]

Read More