Tel:
Email: biuro@ecoprotech.com.pl

ZAPYTANIA OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/12/2015/POIR

dotyczące wyboru wykonawcy części prac merytorycznych projektu przez uczelnię publiczną, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inną jednostkę naukową będącą organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę

 

Zakup jest planowany w ramach Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w roku 2015 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Nazwa i adres zamawiającego: Ecoprotech Sp. z o.o.

ul. Przyjaciół Żołnierza 94

71-670 Szczecin

REGON: 361636008; NIP: 8513184630; KRS: 0000560812

Tryb udzielania zamówienia: Konkurs ofert realizowany zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w załączniku nr 3 do Przewodnika kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1: „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”
Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 4/12/2015
Opis przedmiotu zapytania: Prace badawcze dotyczące opracowania Innowacyjnej przydomowej siłowni wiatrowej z turbiną adaptacyjną o pionowej osi obrotu.

Istotne jest, aby podczas wykonywania prac uwzględnić przyszłe normy dotyczące konstrukcji i eksploatacji siłowni wiatrowych. Konieczne jest przeprowadzenie badań mających na celu identyfikację emisji hałasu oraz parametrów eksploatacyjnych w zakresie produkowanej energii elektrycznej i sprawności siłowni. Zadania przewidziane do realizacji:

Zadanie 1: Opracowanie i badania układu generatora energii elektrycznej dedykowanego do opracowywanej przez Zamawiającego w ramach projektu siłowni wiatrowej. Konstrukcja generatora powinna przewidywać możliwość odwzbudzenia dla poprawy sprawności. Cały układ przetwarzania energii musi być zoptymalizowany pod względem kosztów i gabarytów.

Zadanie 2: Opracowanie i badania układu przekształtnika energii elektrycznej wraz z układem regulacji i zabezpieczeń oraz komunikacji z otoczeniem, dedykowanego do opracowywanej przez Zamawiającego w ramach projektu siłowni wiatrowej. Układ sterowania musi zapewnić regulowaną prędkość obrotową silnika wiatrowego w celu zapewnienia maksymalnej sprawności aerodynamicznej oraz kontrolę prędkości i bezpieczne hamowanie przy większych prędkościach wiatru. Sterownik zintegrowany z układem adaptacji kąta łopat.

Zadanie 3: Opracowanie i badania falownika do oddawania energii do sieci jednofazowej z regulacją współczynnika mocy zgodnie z kryteriami przyłączania odnawialnych źródeł energii do sieci elektroenergetycznej.

Wymagania szczegółowe:

Siłownia wiatrowa o pionowej osi obrotu turbiny, o mocy znamionowej 3,5 kW.

Warunki udziału w postępowaniu: Zakup jest planowany w ramach projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 „Wsparcie prowadzenia prac B+R”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w roku 2015.
Termin realizacji przedmiotu oferty: 14 miesięcy od momentu złożenia zamówienia na wykonanie prac badawczych.

Zadania planowane są do realizacji w terminie ustalonym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na etapie podpisywania umowy.

Kryteria wyboru oferty Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1.  Cena – 30 pkt. (30%)

2.  Doświadczenie badawcze Oferenta – 30 pkt. (30%)

3.  Dorobek naukowy Oferenta – 40 pkt. (40%)

1.  Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

Pi = Cmin/Ci, * 30 pkt., gdzie

Pi – liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena”

Cmin – najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów

Ci – cena całkowita oferty nr „i”

2.  Liczba punktów w kryterium „Doświadczenie badawcze Oferenta” będzie przyznawana według poniższego schematu:

Liczba projektów badawczych, w których brano udział (od 2005r.) związanych z tematem zapytania konkursowego (należy uwzględnić sumaryczne dane dotyczące składu badawczego Oferenta) :

0 pkt. – liczba projektów badawczych do 2,

10 pkt. – liczba projektów badawczych od 3 do 5,

20 pkt. – liczba projektów badawczych od 6 do 8,

30 pkt. – liczba projektów badawczych powyżej 8.

3.  Liczba punktów w kryterium „Dorobek naukowy Oferenta” będzie przyznawana według poniższego schematu:

Liczba publikacji naukowych (od 2005r.) związanych z tematem zapytania konkursowego (należy uwzględnić sumaryczne dane dotyczące składu badawczego Oferenta):

0 pkt. – liczba publikacji do 15 pozycji,

10 pkt. – liczba publikacji od 16 do 25 pozycji,

20 pkt. – liczba publikacji od 26 do 35 pozycji,

30 pkt. – liczba publikacji od 36 do 45 pozycji,

40 pkt. – liczba publikacji powyżej 45 pozycji,

W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent pominie, jedno lub więcej kryteriów jego oferta może zostać uznana za nieważną.

Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje oferentowi, który uzyskał największą ilość punktów, zawarcie umowy warunkowej na realizację przedmiotu zamówienia.

Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym wykonawcą będzie podpisanie przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu w ramach podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Dostawca jest zobowiązany do podpisania Oświadczenia o braku powiązań osobowych z zamawiającym (wzór Oświadczenia został dołączony do niniejszego zapytania).

Oferta musi zawierać następujące elementy: Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP),

Informacje dotyczące typu podmiotu (uczelnia publiczna, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inna jednostka naukowa będąca

organizacją badawczą prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę)

Datę przygotowania i termin ważności oferty

Zakres i szczegółowy opis oferowanych usług badawczych w ramach oferty.

Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru oferty,

Cenę całkowitą netto i brutto,

Warunki i termin płatności,

Datę/okres realizacji przedmiotu oferty,

Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Termin i sposób składania oferty: Termin przyjmowania ofert: 18.12.2015 r., godz. 16.00

Oferta może być złożona:

1.  Elektronicznie na adres: ecoprotechpl@gmail.com

2.  W wersji papierowej do siedziby firmy:

Ecoprotech Sp. z o.o.

ul. Przyjaciół Żołnierza 94

71-670 Szczecin

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Liczy się data wpłynięcia oferty do firmy.

Warunki zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania Termin wykonania prac może ulec zmianie w wyniku uzasadnionych i obiektywnych czynników niezależnych od Wykonawcy i Zlecającego.

 

Wraz z ofertą musi zostać przesłane na adres Zamawiającego potwierdzenie wpływu zapytania ofertowego do Oferenta (ksero/skan pierwszej strony niniejszego zapytania ofertowego z adnotacją „Wpłynęło dnia …” oraz podpisem osoby upoważnionej ze strony Oferenta).

W ramach składania wniosku o dofinansowanie oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej instytucji publicznej.

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela Pan Wojciech Mazurek tel.: +48 791 365 407,  e-mail: ecoprotechpl@gmail.com

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie www. ecoprotech.pl oraz w siedzibie Spółki na tablicy ogłoszeń przy ul.  Przyjaciół Żołnierza 94, Szczecin

Rozstrzygnięcie ofert

 

 

O nas

Firmę ECOPROTECH Sp. z o.o. powołaliśmy do istnienia, aby wspierać rozwój innowacyjnych projektów, nowoczesnych metod zarządzania, by wspomagać realizację szeroko rozumianych projektów badawczych jak również prowadzenia działalności, której szczegółowy zakres […]

Read More
OFERTA

Zakres świadczonych usług Główną misją firmy jest kreowanie myśli technicznej oraz praktyczne jej wykorzystywanie poprzez realizację projektów dla przemysłu oraz projektów badawczych realizowanych we współpracy z jednostkami naukowymi w Polsce. […]

Read More
Doświadczenie

Kadrę naukową oraz techniczną stanowią pracownicy z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym oraz realizowania projektów i przeprowadzania pomiarów parametrów środowiskowych i technicznych. Poniżej znajdą Państwo wybrane realizacje. 1. Opracowanie metodologii i wykonanie […]

Read More
Szkolenia

Oprogramowanie projektowanie w CAD CAM metoda elementów skończonych (MES) – ANSYS symulacje przepływów (CFD) – ANSYS CFX, ANSYS FLUENT przygotowanie geometrii i generacji siatki – DesignModeler, SpaceClaim, ANSYS Mesh, ANSYS […]

Read More
KONTAKT

Główna siedziba – Szczecin Oddział Poznań ul. Starołęcka 18 lok. 121 61-361 Poznań tel. +48 791 365 407 E-mail: biuro@ecoprotech.com.pl; ecoprotechpl@gmail.com Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące usług firmy ECOPROTECH, […]

Read More